ACİL SAĞLIK İSTASYONLARINDA GÖREVLİ PERSONELE KIYAFET ALIMI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

ACİL SAĞLIK İSTASYONLARINDA GÖREVLİ PERSONELE KIYAFET ALIMI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

31.7.2015
1681 kez Okunmuştur.
ACİL SAĞLIK İSTASYONLARINDA GÖREVLİ PERSONELE KIYAFET ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası :2015/93914
1-İdarenin
a) Adresi : ALIPASA MAHALLESI HÜKÜMET KONAGI DR REMZI TOPÇAM CADDESI 4 60100 Merkez TOKAT MERKEZ/TOKAT
b) Telefon ve faks numarası :3562121107 - 3562142971
c) Elektronik posta adresi : ihale@tokatsm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
internet adresi (varsa) :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2- İhale Konusu Malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 8 KALEM MAL ALIMIAyrıntılı bilgiye EKAP`ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim Yerleri :TOKAT SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İLGİLİ AMBARI
c) Teslim Tarihi : Alınacak malzemeler sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 30 gün içinde teslim edilecektir. 
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : İl Sağlık Müdürlüğü Satınalma Birimi Dr. Remzi Topçam Caddesi Hükümet No:18 Kat:1 TOKAT
b) Tarihi ve Saati :12.08.2015 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler: 
Üretici firma ISO 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistem Sertifikasına sahip olmalı ve bu belge Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından onaylanmalıdır. Firma bu belgeyi teklif ekinde ihale komisyonuna sunmalıdır. (Belge üzerinde giyim eşyası imalatı ibaresi olmalı)
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğintakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler: 
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye`de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. 
a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) İstekli Türkiye`de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İştaklığındataklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.
İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:
a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi
 b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu Meslek Odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen kapasite raporu
c) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen imalat raporu
d) Aday veya isteklinin imalatçı olduğunu gösteren Yukarıdaki belgelerden birisini vermesi yeterli olacaktır.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman: 
a ) İstekliler, söz konusu giyim eşyalarının numunelerini ihaleden önce idareye getirerek ihale aşamasında numunelerini sunacaktır.
 İstekliler numunelerini şartnamede belirtilen sıraya göre malzeme isimleri üzerinde yazılı olarak ve numaralandırılmış olarak sunacaklardır. Üzerinde malzeme ismi, numarası, firma ismi, yazılı olmayan numuneler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 b) İstekliler teklif edilen malzemelerin pantone renk kataloğunu ihale teklif dosyasıyla birlikte sunacaktır.
 c) İstekliler teklif edecekleri malzemelerle ilgili olarak kumaşların renklerinin pantone renklerine uygunluğunu göstermek üzere her ürünün kumaşından numune kartelası ihale teklif dosyasında bulunduracaktır.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 20 TRY (Türk Lirası) karşılığı İl Sağlık Müdürlüğü Satınalma Birimi Dr. Remzi Topçam Caddesi Hükümet No:18 Kat:1 TOKAT adresinden satın alınabilir.

İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 30 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini Tokat Ziraat Bankası TR47 0001 0002 3900 0010 0058 30 yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ve adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisi ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İl Sağlık Müdürlüğü Satınalma Birimi Dr. Remzi Topçam Caddesi Hükümet No:18 Kat:1 TOKAT adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin 3`ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
  • Etiketler :
  • -
FACEBOOK YORUMLARI
Eklenme Tarihi : 31.7.2015
Güncelleme Tarihi : 31.7.2015
RESMİ İLANLAR
LİG PUAN DURUMU
Görüntülemek istediğiniz ligi seçiniz:

Yazarlar
Yazar Bulunmuyor..
NAMAZ VAKİTLERİ
Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
HAVA DURUMU
Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
En Çok Okunanlar
En Son Yorumlar