ilan

ilan

10.8.2015
1698 kez Okunmuştur.
HASTA ALTI BEZİ, TEMZ, ELDİVENİ VE PAMUK alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası :2015/96118
1-İdarenin
a) Adresi : 600 evler mah yenisehir cad 25 60100 karşıyaka TOKAT MERKEZ/TOKAT
b) Telefon ve faks numarası : 3562290187 - 3562283534
c) Elektronik posta adresi : kiyakabdullah@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
internet adresi (varsa) :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2- İhale Konusu Malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : HASTA ALTI BEZİ (Büyük Boy) L : 100.000 Adet HASTA ALTI BEZİ (Büyük Boy) XL : 50.000 Adet PUDRASIZ NOSTERİL ELDİVEN((100`lü Paket) : 1200 Paket  HİDROFİL PAMUK (1 Kğ.lık Rulo Şeklinde) : 300 Kğ. Ayrıntılı bilgiye EKAP`ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri :Tokat Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Hizmet Binası Deposu
c) Teslim tarihi : Eldiven, Pamuk sözleşme tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde, Hasta Alt Bezi sözleşme imzalandığı tarih den itibaren ihtiyaca binaen 3 ay sonuna kadar peyder pey alınacaktır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :Tokat Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü MERKEZ/TOKAT
b) Tarihi ve saati : 31.08.2015 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğintakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:
A)  CE  MEVZUATINA UYGUN OLDUĞUNA DAİR BELGE
B)  DERMOTOLOJİK AÇIDAN ANTİALERJİK OLDUĞUNA DAİR BELGE
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
    Teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla,
a)  Orjinal ambalajı içerisinde numune
b)  Bilgilerin yer aldığı katalog
     ihale dökümanı ile birlikte sunulması zorunludur.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Tokat Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü MERKEZ/TOKAT adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Tokat Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü MERKEZ/TOKAT adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin 3`ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
 
  • Etiketler :
  • -
FACEBOOK YORUMLARI
Eklenme Tarihi : 10.8.2015
Güncelleme Tarihi : 8.10.2015
RESMİ İLANLAR
LİG PUAN DURUMU
Görüntülemek istediğiniz ligi seçiniz:

Yazarlar
Yazar Bulunmuyor..
NAMAZ VAKİTLERİ
Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
HAVA DURUMU
Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
En Çok Okunanlar
En Son Yorumlar